تقویم
کاتالوگ

رديف

نام استان

نام و نام خانوادگي

همراه

پست الکترونیکی

1

خراسان رضوي (مشهد)

حميدرضا بزرگمهر

0915-6116020

mashad@khaybarco.com

2

آذربايجان شرقي (تبزیز)

حبيب ا… داداشي 

0914-1156955

tabriz@khaybarco.om

3

كرمانشاه 

حجت ا… حدادي

0918-1310982

kermanshah@khaybarco.com

4

اصفهان 

رسول زيدي

0913-1180629

esfehan@khaybarco.com

5

مازندران (بابل)

نبي ا… كياني نژاد

0911-1120359

babol@khaybarco.com

6

گيلان (رشت)

مهدي بيگي

0911-1325943

rasht@khaybarco.com

7

آذربايجان غربي ( اروميه )

حميد رضا ضياء 

0914-1419458

oromiye@khaybarco.com

8

تهران (آرمن)

آرمن الكساندريان

0912-1198262

tehran@khaybarco.com

9

فارس (شیراز)

فيروز صفوي

0912-1152001

shiraz@khaybarco.com

10

لرستان ( خرم آباد )

غضنفر دريكوند

0916-6612767

khoramabad@khaybarco.com

11

كردستان (سنندج)

آیت ا… كياني 

0918-1725017

sanandaj@khaybarco.com

12

سيستان و بلوچستان (زاهدان)

حسين شهابي 

0915-1415576

zahedan@khaybarco.com

13

 قم 

داود شفائي 

0912-1121297

ghom@khaybarco.com

14

خوزستان

سید جلال احمدی

09161910244

ramhormoz@khaybarco.com

khaybar-branch