آدرس : تهران شیان خیابان بیات میدان طجرلو خیابان طجرلو شرقی پلاک ۶۳ ساختمان آموزش طبقه پنجم 

مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  – کدپستی ۱۶۷۸۶۹۵۴۹۰ 

   فاکس بخش بازرگانی : ۷۲۴۱۵۳۵۰

ردیفنام و نام خانوادگیسمت تلفنایمیل
1خانم چیذریمدیر بازرگانی72415365com.mgr@khaybarco.com
2اقای سجادیرئیس اداره عملیات بازرگانی72415322sup.saj@khaybarco.com
3آقای بیابانیرئیس خرید و سفارشات72415323prq.mgr@khaybarco.com
6آقای شفاییکارشناس عملیات بازرگانی72415324sup.sha@khaybarco.com
9آقای فیض آبادیکارشناس تامین کالا72415326prq.fey@khaybarco.com
16اقای خلیلیکارشناس تامین کالا72415328prq.khl@khaybarco.com
5آقای وکیلیسرپرست خرید سفارشات خارجی72415329sup.vak@khaybarco.com
11آقای علیمحمدیکارشناس تامین کالا72415330prq.ali@khaybarco.com
12خانم محمدیکارشناس خرید سفارشات خارجی72415331Sup.moh@khaybarco.com
7اقای نظام اسلامی کارشناس عملیات بازرگانی72415332sup.nzm@khaybarco.com
8خانم کردزنگنهکارشناس بازرگانی72415334sup.zan@khaybarco.com
10آقای رضایی پناهکارشناس تامین کالا72415335Prq.rez@khaybarco.com
13اقای صفاییکارمند بخش بازرگانی72415336
4خانم پورمتینیکارشناس بازاریابی72415337matin@khaybarco.com
15آقای داداشیکارمند بخش بازرگانی72415356Sup.dad@khaybarco.com
14آقای زراعتگرکارمند امور گمرکی72415302sup.zra@khaybarco.com
فکس بازرگانی22953052