تقویم
کاتالوگ

بخش بازرگانی

آدرس : تهران خیابان قائم مقام فراهانی بعد از میدان شعاع پلاک ۹۷ – کدپستی ۱۵۸۹۶۵۳۳۱۳

شماره های تلفن خانه :

۸۸۸۶۱۶۰۷  –  ۸۸۳۲۰۹۰۹  –  ۸۸۳۱۱۸۵۹  –  ۸۸۳۱۱۸۶۰  –  ۸۸۳۲۲۰۸۲  –  ۸۸۳۲۲۰۸۳

  فاکس بخش بازرگانی : ۸۸۸۶۱۶۰۵

 

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت تلفنایمیلداخلی
1آقای خدائیمدیر بازرگانی88865754e.khodaei@khaybarco.com409
2اقای سجادیرئیس اداره عملیات بازرگانی88866145sup.saj@khaybarco.com205
3آقای بیابانیرئیس خرید و سفارشات88305126prq.mgr@khaybarco.com203
4خانم پورمتینیکارشناس بازاریابیتلفن خانهmatin@khaybarco.com217
5آقای وکیلیسرپرست خرید سفارشات خارجیتلفن خانهsup.vak@khaybarco.com222
6آقای شفاییکارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهsup.sha@khaybarco.com223
7اقای نظام اسلامی کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهsup.nzm@khaybarco.com220
8خانم کردزنگنهکارشناس بازرگانیتلفن خانهsup.zan@khaybarco.com216
9آقای فیض آبادیکارشناس تامین کالاتلفن خانهprq.fey@khaybarco.com211
10آقای رضایی پناهکارشناس تامین کالاتلفن خانهPrq.rez@khaybarco.com208
11آقای علیمحمدیکارشناس تامین کالاتلفن خانهprq.ali@khaybarco.com210
12خانم محمدیکارشناس خرید سفارشات خارجیتلفن خانهSup.moh@khaybarco.com217
13اقای کریمیکارمند بخش بازرگانیتلفن خانهsup.kar@khaybarco.com213
14آقای زراعتگرکارمند امور گمرکیتلفن خانهsup.zra@khaybarco.com206
15آقای داداشیکارمند بخش بازرگانیتلفن خانهSup.dad@khaybarco.com209
16اقای خلیلیکارشناس تامین کالاتلفن خانهprq.khl@khaybarco.com221
17آقای سیل سفورخدمات بخش بازرگانیتلفن خانه202