آدرس شعبه بندر عباس :

خونسرخ ، کیلومتر ۸ جاده اسکله شهید رجایی روبه روی  انبار حاوی شرکت خیبر

شماره تلفن های خونسرخ :

تلفن و فکس ( بازرگانی و مدیریت ) : ۳۳۳۷۹۴۵۲-۰۷۶

تلفن دفتر مدیریت : ۳۳۳۷۹۴۹۸-۰۷۶

تلفن کارشناسان : ۳۳۳۷۹۴۸۷-۰۷۶

تلفنخانه : ۴-۳۳۳۷۹۴۵۳-۰۷۶

تلفنخانه : ۷-۳۳۳۷۹۴۵۶-۰۷۶

 

شماره تلفن های دفتر بندرعباس در ساختمان هوپاد :

تلفن : ۳۳۴۲۰۷۷۱-۰۷۶

تلفن : ۳۳۴۲۰۸۸۱-۰۷۶

تلفن : ۳۳۴۲۱۰۳۱-۰۷۶

تلفن و نمابر : ۳۳۴۲۱۰۲۱ -۰۷۶

پیگیری فوری امور دریایی در بندر عباس

همراه آقای قهرمانی : ۰۹۳۶۷۱۶۲۰۶۵ –  ۰۹۱۷۳۵۹۰۰۴۰

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت تلفنایمیلداخلی
1آقای قهرمانیسرپرست شعبه07633379498Sup.gha@khaybarco.com104
2خانم سحر امیری توسلیمسئول دفتر07633379498Office-Ba@khaybarco.com104
3آقای طهمورثی کارشناس خریدتلفن خانهPrq.ba@khaybarco.com106
4آقای سلیمانی کارشناس خریدتلفن خانه107
5آقای کاویان مهر کارشناس فناوریتلفن خانهSup.kvm@khaybarco.com108
6آقای بهزادی کارشناس توزیع و تحویل ملزوماتتلفن خانهBeh-ba@khaybarco.com109
7آقای ذاکریمسئول توزیع و تحویل ملزوماتتلفن خانهzakeri@khaybarco.com112
8آقای احمدی اداریتلفن خانه111
9آقای هوشمند کارشناس مالی تلفن خانهhooshmand@khaybarco.com100
10آقای زراعی نژاد کارشناس مالی تلفن خانهzeraei@khaybarco.com103
11خانم علیزاده کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهalizadeh@khaybarco.com105
12آقای سالاریمسئول نقلیهتلفن خانه118
13درب نگهبانیتلفن خانه120
14آقای خاکی مسئول جابجایی قطعاتتلفن خانهkhaki@khaybarco.com116
15آقای عباسی کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.abb@khaybarco.com201
16آقای نیک نفس کارشناس بازاریابیتلفن خانهSup.nik@khaybarco.com203
17آقای نصیرزاده کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.nas@khaybarco.com204
18خانم مجرد کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.mjr@khaybarco.com205
19آقای بهروزنام کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.nam@khaybarco.com206
20خانم مرسل پور کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.mor@khaybarco.com207
21خانم زندشکارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.znd@khaybarco.com208
22آقای اسماعیل پور کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.esm@khaybarco.com209
23آقای جواد اینالوییکارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.ina@khaybarco.com202
24آقای راهنوردانباردار امانی تلفن خانه302
25آقای آذرفرین سرپرست انبارهاتلفن خانهStore-ba@khaybarco.com333
26آقای مرسل پورانباردار ملزومات تلفن خانهmorsalpour@khaybarco.com301