آدرس شعبه بندر عباس :

خونسرخ ، کیلومتر ۸ جاده اسکله شهید رجایی روبه روی  انبار حاوی شرکت خیبر

شماره تلفن های خونسرخ :

تلفن و فکس ( بازرگانی و مدیریت ) : ۳۳۳۷۹۴۵۲-۰۷۶

تلفن دفتر مدیریت : ۳۳۳۷۹۴۹۸-۰۷۶

تلفن کارشناسان : ۳۳۳۷۹۴۸۷-۰۷۶

تلفنخانه : ۴-۳۳۳۷۹۴۵۳-۰۷۶

تلفنخانه : ۷-۳۳۳۷۹۴۵۶-۰۷۶

 

شماره تلفن های دفتر بندرعباس در ساختمان هوپاد :

تلفن : ۳۳۴۲۰۷۷۱-۰۷۶

تلفن : ۳۳۴۲۰۸۸۱-۰۷۶

تلفن : ۳۳۴۲۱۰۳۱-۰۷۶

تلفن و نمابر : ۳۳۴۲۱۰۲۱ -۰۷۶

پیگیری فوری امور دریایی در بندر عباس

همراه آقای قهرمانی (سرپرست تامین و توزیع و امور گمرکی بندرعباس ) : ۰۹۳۶۷۱۶۲۰۶۵

همراه آقای اسماعیل پور (سرپرست عملیات بندرعباس ) : ۰۹۱۳۶۱۶۱۸۱۰

همراه آقای دری جانی (رئیس شعبه بندرعباس ) : ۰۹۱۳۱۴۴۰۴۶۰

 

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت تلفنایمیلداخلی
1آقای دری جانیرئیس شعبه07633379498
2خانم سحر امیری توسلیمسئول دفتر07633379498Office-Ba@khaybarco.com104
3آقای قهرمانیسرپرست تامین و توزیع و امور گمرکیتلفن خانهSup.gha@khaybarco.com104
4آقای اسماعیل پور سرپرست عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.esm@khaybarco.com209
5آقای طهمورثی کارشناس خریدتلفن خانهPrq.ba@khaybarco.com106
6آقای سلیمانی کارشناس خریدتلفن خانه107
7آقای کاویان مهر کارشناس فناوریتلفن خانهSup.kvm@khaybarco.com108
8آقای بهزادی کارشناس توزیع و تحویل ملزوماتتلفن خانهBeh-ba@khaybarco.com109
9آقای ذاکریمسئول توزیع و تحویل ملزوماتتلفن خانهzakeri@khaybarco.com112
10آقای احمدی اداریتلفن خانه111
11آقای هوشمند کارشناس مالی تلفن خانهhooshmand@khaybarco.com100
12آقای زراعی نژاد کارشناس مالی تلفن خانهzeraei@khaybarco.com103
13خانم علیزاده کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهalizadeh@khaybarco.com105
14آقای سالاریمسئول نقلیهتلفن خانه118
15درب نگهبانیتلفن خانه120
16آقای خاکی مسئول جابجایی قطعاتتلفن خانهkhaki@khaybarco.com116
17آقای عباسی کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.abb@khaybarco.com201
18آقای نیک نفس کارشناس بازاریابیتلفن خانهSup.nik@khaybarco.com203
19آقای نصیرزاده کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.nas@khaybarco.com204
20خانم مجرد کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.mjr@khaybarco.com205
21آقای بهروزنام کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.nam@khaybarco.com206
22خانم مرسل پور کارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.mor@khaybarco.com207
23خانم زندشکارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.znd@khaybarco.com208
24آقای جواد اینالوییکارشناس عملیات بازرگانیتلفن خانهSup.ina@khaybarco.com202
25آقای راهنوردانباردار امانی تلفن خانه302
26آقای آذرفرین سرپرست انبارهاتلفن خانهStore-ba@khaybarco.com333
27آقای مرسل پورانباردار ملزومات تلفن خانهmorsalpour@khaybarco.com301