تقویم
کاتالوگ

آدرس : تهران خیابان قائم مقام فراهانی بعد از میدان شعاع پلاک ۹۷ – کدپستی ۱۵۸۹۶۵۳۳۱۳

شماره های تلفن خانه :

۸۸۸۶۱۶۰۷  –  ۸۸۳۲۰۹۰۹  –  ۸۸۳۱۱۸۵۹  –  ۸۸۳۱۱۸۶۰  –  ۸۸۳۲۲۰۸۲  –  ۸۸۳۲۲۰۸۳

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن ایمیلداخلی
1آقای اروجیرئیس دفتر برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعاتتلفن خانهit.dir@khaybarco.com410
2آقای طاهرخوئیانکارشناس فناوری اطلاعاتتلفن خانهit.mhd@khaybarco.com411
3خانم فتح دختکارشناس برنامه ریزیتلفن خانهpl.exp@khaybarco.com412