آدرس : تهران شیان خیابان بیات میدان طجرلو خیابان طجرلو شرقی پلاک ۶۳ ساختمان آموزش طبقه پنجم 

مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  – کدپستی ۱۶۷۸۶۹۵۴۹۰ 

فکس دبیرخانه : ۷۲۴۱۵۳۳۸

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفنایمیل
1آقای موسوی مدیر مالی و اداری72415333fin.mgr@khaybarco.com
2آقای خسروتبارسرپرست حسابداری بازرگانی72415315
3خانم سعد آبادسرپرست حسابداری عمومی72415314sadabad@khaybarco.com
4خانم شعبانیکارشناس مالی72415313
5خانم حالیکارشناس مالی72415312
6اقای ایمانیکارشناس مالی72415321imani@khaybarco.com
7اقای مروتیکارشناس مالی72415319taha@khaybarco.com
8آقای صادق نیاکارشناس مالی72415320
9اقای صالحیکارمند مالی72415310
10خانم رحمانیکارشناس مالی72415318
11خانم منتیکارشناس مالی72415316
12خانم شفیقیکارشناس مالی72415317
13خانم نور افکنکارمند مالی72415311
14خانم نووری تمیزکارشناس مالی72415305

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن ایمیل
1آقای موسویکارگزینی72415307adm.emr@khaybarco.com
2آقای عظیم نژاددبیرخانه72415359adm.sec@khaybarco.com
4آقای اشتیاقیکارشناس اداری72415304adm.far@khaybarco.com
5آقای خاکپورکارشناس حقوقی72415349adm.kha@khaybarco.com
6آقای جانثاریپشتیبانی72415303jannesari@khaybarco.com
7آقای باشتیکارمند اداری72415301
8آقای قاسمیانکارشناس اداری72415306adm.exp1@khaybarco.com
9آقای سرائینقلیه72415309saraee@khaybarco.com
10آقای امامیخدمات72411479
11آقای صالحیخدمات72411479
12اقای رجبیخدمات72411479